http://prod.authoring.apac.denon.com/cn/Lists/ProductDetails/DispForm.aspx?ID=702AHC620R#EL_ahc620r_em_bk_ot.png|EL_ahc620r_em_bk_st.png|EL_ahc620r_em_bk_acc.png|EL_ahc620r_em_wt_ot.png|EL_ahc620r_em_wt_st.png|EL_ahc620r_em_wt_acc.png

 

 

AH-C620RAH-C620Rhttp://prod.authoring.apac.denon.com/cn/Lists/ProductDetails/DispForm.aspx?ID=702AH-C620R | 带线控和麦克风的入耳式耳机新款 AH-C620R 的设计将舒适感和毫不妥协的声音体验结合起来New0<div class="ExternalClassAD52F7296EE2403FBD379F95AF4EC013"> </div>

 

 

AH-C620Rhttp://prod.authoring.apac.denon.com/cn/Lists/ProductDetails/DispForm.aspx?ID=702<div class="ExternalClass99C9134E883548729ED458CAA9B731A1"><div class="section bg_LinearContent2" id="features"><div class="section bg_LinearContent3"><div class="wrapInner"><div class="row-"><div class="col_6 MS_100"> <hgroup class="f30 marT25 marB25 MS_noTMar"> <h5 class="f18 c_Black ff_65">AH-C620R | 带线控和麦克风的入耳式耳机 新款 AH-C620R 的设计将舒适感和毫不妥协的声音体验结合起来</h5> </hgroup> </div></div><div class="row-"><div class="col_3 M_50 MS_100"> <hgroup class="f30 marB20 MS_noTMar"> <h4 class="c_PremiumBlue ff_77">概览</h4> </hgroup> <div class="lH24"><p></p><table class="cms-table"><tbody><tr><td>利用半个世纪的 Denon 耳机设计经验,新款 2016 的设计将舒适感和毫不妥协的声音体验结合起来。面向那些不管是旅行、工作还是休息时都想要最佳音质的人们,新入耳式机型具备先进的 Denon 技术,是专为从小型轻便耳机提供尽可能最好的性能而设计的。</td></tr></tbody></table><table class="cms-table"><tbody><tr><td> <br> </td></tr></tbody></table><p></p></div></div><div class="col_3 left M_30 imgFull MS_50 MS_center"> <img src="http://assets.denon.com/Assets/images/ProdDesc/AH-C620R/1_EL_ahc620r_em_bk_ot.png" alt="" /> </div></div></div></div><div class="section bg_RadialContent3"><div class="wrapInner"><div class="row- marT30 marB30"><div class="col_6 c_OffWhite MS_100 M_50"> <hgroup class="f30 c_White marB20 MS_noTMar"> <h4 class="ff_77">声学优化技术, 让声音具动感而无失真</h4> </hgroup> <div class="lH24"><p></p> <span style="background-color:initial;"></span> <table class="cms-table"><tbody><tr><td>AH-C620R 提供黑色和白色机身,是最紧凑且重量又轻的 Denon 入耳式耳机。使用的是 11.5mm 驱动单元,安装在压铸铝和树脂联合外壳中,以兼具刚性和减震性能。Denon 的声学优化技术有助于均衡驱动器前后的气压。所有这些都使声音尽可能具动感而无失真</td></tr></tbody></table><p></p></div></div><div class="col_3 left M_30 imgFull MS_50 MS_center"> <img class="cms-png" title="http://assets.denon.com/Assets/images/ProdDesc/AH-C620R/L_ahc620r_em_bk_st.png" src="http://assets.denon.com/Assets/images/ProdDesc/AH-C620R/L_ahc620r_em_bk_st.png" alt="" /> </div></div></div></div><div class="section bg_White"><div class="wrapInner"><div class="row- marT30 marB30"><div class="col_3 MS_100 M_50"> <hgroup class="f30 marB20 MS_noTMar"> <h4 class="ff_77 c_PremiumBlue">带线控、麦克风和高品质线缆</h4> </hgroup> <div class="lH24"><p> <span style="background-color:initial;">AH-C620R 附带一条高品质线缆和一个3按钮线控(包括麦克风),以便您控制 iPhone 的音乐功能,如播放/暂停、快进、快退或音量。而且,你还可以将它们用于应答来电或结束通话。为了获得最佳佩戴舒适度,AH-C620R 经过人体工程学设计,能服帖地塞进耳朵并减轻压力</span></p></div> <hgroup class="f30 marB20 MS_noTMar"> <h4 class="ff_77 c_PremiumBlue">径向串联阻尼系统,减少线材摩擦产生噪音</h4> </hgroup> <div class="lH24"><p> <span style="background-color:initial;">Denon 特别设计的径向串联阻尼器系统能减少缆线传递的振动噪音,让您在旅行途中欣赏录音室品质的声音。此外,AH-C620R 附带 Comply TX400 入耳头,它与人体工程学形状的外壳相结合以提供牢靠的贴合效果,获得最纯净的声音并最大程度隔离外部噪音。入耳头使用通过用户耳朵热量激活的记忆泡沫,并拥有集成蜡保护罩以保持耳机内部清洁。还提供四种尺寸的硅脂头,以及便携盒和电缆夹</span></p></div></div><div class="col_3 MS_100 M_50"> <hgroup class="f30 marB20 MS_noTMar"> <h4 class="ff_77 c_PremiumBlue">专用天龙音频应用程序,优化声音体验</h4> </hgroup> <div class="lH24">并且 AH-C620R 还可以使用 iOS 和 Android 专用 Denon Audio 应用程序,让您用以增强声音并根据个人偏好调音。此应用程序不仅优化了便携式设备的声音,还提供改进的播放机界面支持队列和播放列表,并允许用户通过 TuneIn 互联网收音机平台访问多个电台。 <p></p></div></div></div></div></div><div class="section bg_White"><div class="wrapInner"><div class="row- marT30 marB30"><div class="col_3 MS_100 M_50"> <hgroup class="f30 marB20 MS_noTMar"> <h4 class="ff_77 c_PremiumBlue">附件包括</h4> </hgroup> <div class="lH24"><p> <span style="background-color:initial;">-移动便携盒<br> - 一对 Comply TX400 入耳头<br> - 四队硅脂入耳头 (XS、S、M、L)<br> - 电缆夹</span></p></div><div class="lH24"> <br> </div></div><div class="col_3 MS_100 M_50"> <hgroup class="f30 marB20 MS_noTMar"> <h4 class="ff_77 c_PremiumBlue"> </h4> </hgroup> <div class="lH24"><div class="imgFull MS_100 M_50"> <img class="cms-png" title="http://assets.denon.com/Assets/images/ProdDesc/AH-C620R/L_ahc620r_em_bk_acc.png" src="http://assets.denon.com/Assets/images/ProdDesc/AH-C620R/L_ahc620r_em_bk_acc.png" alt="" /> <br> <br> </div></div></div></div></div></div></div></div>abcCN/Denon AH-C620R 产品说明书|12333#CN/AH-C620R 单页|12930#<dl class="secContent" id="div_specs"><div class="marB10"> <dt class="f20 h45 bg_PlatinumSilver c_White pad10 active"><span class="arr"></span>规格</dt> <dd style="display: block;" class="bg_RadialContent2 overAuto row hide"><div class="col_2"><p class="padTB10"><span class="block b">阻抗</span> 16 ohm</p><p class="padTB10"><span class="block b">灵敏度</span> 110 dB/mW</p></div><div class="col_2 "><p class="padTB10"><span class="block b">最大功率输入</span> 250 mW</p><p class="padTB10"><span class="block b">频率响应</span> 6-40,000 (Hz)</p></div><div class="col_2 last"><p class="padTB10"><span class="block b">重量</span> 6.6 g(不包括电缆)</p></div></dd></div></dl>False